Regulamin korzystania z Serwisu trzyszopy.pl

Drogi Użytkowniku,


Informujemy, że z dniem 5 marca 2015 r. nastąpiło przekształcenie Wirtualnej Polski S.A. z siedzibą w Gdańsku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą WP Shopping Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Z dniem 1 marca 2017r. Spółka zmieniła nazwę na Favore.pl. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Tym samym, od dnia 1 marca 2017 r. zmianie uległy dane administratora Twoich danych osobowych na Favore.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840 Warszawa

Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, iż nie ulegają zmianom dotychczasowe zasady korzystania z usług dostępnych w ramach niniejszego serwisu ani zasady ochrony i przetwarzania Twoich danych osobowych. Nie zmienia się także cel i zakres pozyskiwania danych. Przypominamy także, że podanie danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, możesz także żądać zaprzestania ich przetwarzania w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez właściwe przepisy. 1. Postanowienia wstępne.

  1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Serwisu trzyszopy.pl.

  2. Serwis trzyszopy.pl jest udostępniany Użytkownikom przez Favore.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000546914, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 188.000,00,- złotych, numer NIP 9570751216, REGON 191868204.
   Usługodawca udostępnia do kontaktu:
   a) adres e-mail: kontakt@trzyszopy.pl,
   b) fomularz elektroniczny dostępny pod adresem: http://trzyszopy.pl/contact

  3. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny, treści i elementy graficzne Serwisu trzyszopy.pl (za wyjątkiem treści i elementów graficznych nie pochodzących od Favore.pl) oraz jego bazy danych stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw przysługujących Favore.pl lub/i innym osobom i podlegają ochronie prawnej.

  4. Poprzez fakt korzystania z Serwisu trzyszopy.pl, w szczególności przesłanie wypełnionego Formularza przeznaczonego do akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że:
   1. zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
   2. akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
   3. wyraża zgodę na niezwłoczne udostępnienie mu możliwości korzystania z serwisu trzyszopy.pl, po spełnieniu przez niego warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

  5. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi Favore.pl, w szczególności przesłanie do Favore.pl wypełnionego Formularza przeznaczonego do akceptacji niniejszego Regulaminu oraz aktywowanie („kliknięcie”) Linku aktywacyjnego otrzymanego od Favore.pl (jeżeli jest to wymagane dla skorzystania z Usługi Favore.pl) oznacza zawarcie przez Użytkownika z Favore.pl, w języku polskim, umowy o świadczenie Usługi Favore.pl na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

 2. Słownik pojęć użytych w Regulaminie.

  O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

  1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu trzyszopy.pl, określający w szczególności prawa i obowiązki Użytkownika, prawa i obowiązki Favore.pl oraz zasady i warunki zawierania Transakcji za pomocą Platformy informatycznej Serwisu trzyszopy.pl.

  2. Serwis trzyszopy.pl lub Serwis – oznacza Serwis internetowy udostępniany przez Favore.pl pod adresem internetowym http://trzyszopy.pl, umożliwiający Sprzedawcom prezentację i rozpowszechnianie informacji handlowych Sprzedawców oraz zaproszenie Kupujących do składania ofert nabycia Towarów od Sprzedawców (ofert zawarcia Transakcji), Kupującym zapoznanie się z informacjami handlowymi Sprzedawców oraz złożenie Sprzedawcom oferty nabycia Towaru od Sprzedawców (zawarcia Transakcji), a Sprzedawcom i Kupującym zawarcie Transakcji za pomocą Platformy informatycznej Serwisu trzyszopy.pl.

  3. Użytkownik lub Kupujący – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa obowiązujące w miejscu jej zamieszkania lub siedziby przyznają zdolność prawną, a przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zdolność do czynności prawnych, korzystającą z Serwisu trzyszopy.pl i Usługi Favore.pl na podstawie Regulaminu, która za pośrednictwem Platformy informatycznej Serwisu trzyszopy.pl zapoznaje się z informacjami handlowymi Sprzedawców lub/i dokonuje nabycia Towarów od Sprzedawców. Osoba fizyczna może być Kupującym, jeżeli ukończyła co najmniej 18 lat i zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej czynności określone w Regulaminie wykonuje organ tej osoby lub jej przedstawiciel (pełnomocnik) umocowany do dokonywania wszelkich czynności w jej imieniu związanych z korzystaniem z Serwisu trzyszopy.pl i Usługi Favore.pl.

  4. Sprzedawca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Serwisu trzyszopy.pl i Usługi Favore.pl na podstawie stosownej umowy współpracy zawartej z Favore.pl, która za pośrednictwem Platformy informatycznej Serwisu trzyszopy.pl prezentuje i rozpowszechnia informacje handlowe dotyczące jej Towarów, zaprasza Kupujących do składania ofert nabycia Towarów od Sprzedawcy (zawarcia Transakcji) oraz dokonuje sprzedaży swoich Towarów.

  5. Favore.pl – oznacza Favore.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000546914, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 188.000,00,- złotych, numer NIP 9570751216, REGON 191868204.

  6. Portal Favore.pl – oznacza portal internetowy prowadzony przez Favore.pl w domenach internetowych, do których przysługują prawa Favore.pl, w szczególności w domenie internetowej favore.pl, dostępny również za pomocą aplikacji udostępnianych przez Favore.pl na urządzenia mobilne (o ile został udostępniony w taki sposób oraz z zastrzeżeniem różnic dotyczących sposobu i zakresu prezentowanych treści oraz świadczonych usług).

  7. Towar – oznacza rzecz ruchomą prezentowaną w informacjach handlowych Sprzedawcy zamieszczonych i rozpowszechnianych w Serwisie trzyszopy.pl, która może być przedmiotem Transakcji, z Nadrukiem wybranym przez Użytkownika.

  8. Nadruk – oznacza wzór graficzny lub zdjęcie wybrane przez Użytkownika spośród wzorów graficznych i zdjęć udostępnionych w Serwisie trzyszopy.pl lub wzór graficzny lub zdjęcie samodzielnie wykonane lub/i dostarczone Sprzedawcy przez Użytkownika, które może być nadrukowane na Towar.

  9. Transakcja – oznacza umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym za pomocą Platformy informatycznej Serwisu trzyszopy.pl.

  10. Konto Kupującego, Konto Użytkownika lub Konto – oznacza konto udostępniane Kupującemu przez Favore.pl w Serwisie trzyszopy.pl w ramach Usługi Favore.pl, na które składa się odpowiednia powierzchnia Serwisu trzyszopy.pl (strona internetowa i przestrzeń serwerowa), interfejs Kupującego oraz zespół rozwiązań informatycznych, umożliwiające Kupującemu zapisanie, przechowywanie i zmianę danych osobowych Kupującego oraz gromadzenie informacji o Transakcjach zawartych przez Kupującego za pomocą Platformy informatycznej Serwisu trzyszopy.pl.

  11. Login – oznacza udostępniony Favore.pl przez Kupującego adres poczty elektronicznej Użytkownika, identyfikujący Użytkownika i jego Konto w Serwisie trzyszopy.pl oraz umożliwiający logowanie się do tego Konta.

  12. Formularze – oznaczają strony internetowe udostępniane w Serwisie trzyszopy.pl, umożliwiające Użytkownikowi zawarcie z Favore.pl umowy o świadczenie Usługi Favore.pl, udostępnienie Favore.pl, Sprzedawcy oraz Operatorowi płatności informacji i danych (w tym danych osobowych) Użytkownika oraz korzystanie z Usługi Favore.pl, w szczególności założenie Konta w Serwisie trzyszopy.pl oraz zawieranie Transakcji za pomocą Serwisu trzyszopy.pl.

  13. Platforma informatyczna – oznacza oprogramowanie i powierzchnię Serwisu trzyszopy.pl (strony internetowe i przestrzeń serwerową), interfejs Użytkownika, Formularze oraz zespół rozwiązań informatycznych udostępnianych Użytkownikom w Serwisie trzyszopy.pl w celu korzystania z Usługi Favore.pl oraz zawierania Transakcji za pomocą Serwisu trzyszopy.pl. Platforma informatyczna jest w pełni zautomatyzowana.

  14. Operator płatności – oznacza

   a) spółkę pod firmą DialCom24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań–Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513, posiadającą Numer Identyfikacji Podatkowej 781-173-38-52, wykonującą Transakcje płatnicze określone w Regulaminie, jako agent instytucji płatniczej pod firmą PayPro Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań–Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, posiadającą Numer Identyfikacji Podatkowej 779-236-98-87 zwaną dalej przelewy24;.
   lub
   b). spółkę pod firmą PayPal Polska Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie pod adresem Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000289372; NIP: 5252406419; REGON: 141108225; kapitał zakładowy: 506 500,00 PLN
   - z zastrzeżeniem, iż wybór operatora płatności należy do Kupującego, o ile Sprzedawca udostępnia możliwość zawarcia Transakcji z pośrednictwem każdego z dwóch wskazanych powyżej operatorów płatności. Przy braku wskazania dwóch operatorów płatności Kupujący korzysta z domyślnie ustawionego przez Sprzedawcę Operatora płatności. .

  15. Newsletter – oznacza zbiór informacji handlowych wysyłanych przez Favore.pl, w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób, na udostępniony Favore.pl przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, z określoną częstotliwością, na który składać się mogą treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe dotyczące Serwisu trzyszopy.pl, Usługi Favore.pl, Sprzedawców, Towarów lub/i innych osób oraz towarów i usług tych osób.

  16. Usługa Favore.pl – oznacza określoną w Regulaminie, świadczoną przez Favore.pl dla Kupującego w Serwisie trzyszopy.pl, bezpłatną usługę polegającą na udostępnieniu Kupującemu możliwości zapoznania się z informacjami handlowymi Sprzedawców, złożenia Sprzedawcom oferty nabycia Towaru od Sprzedawców (oferty zawarcia Transakcji), zamówienia i otrzymywania Newslettera, założenia i posiadania Konta w Serwisie trzyszopy.pl oraz zawierania Transakcji ze Sprzedawcami za pomocą Platformy informatycznej Serwisu trzyszopy.pl.

  17. Linki – oznaczają łącza (odwołania) do danej strony internetowej Serwisu trzyszopy.pl lub Operatora płatności, otrzymane przez Użytkownika w treści listu elektronicznego wysłanego na udostępniony Favore.pl przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, umożliwiające potwierdzenie założenia Konta w Serwisie trzyszopy.pl, uzyskanie informacji dotyczącej zawartej przez Użytkownika Transakcji oraz potwierdzenie zamówienia i rezygnację z otrzymywania Newslettera w Serwisie trzyszopy.pl.

  18. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, określoną w przepisie art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

  19. Konto Facebook – oznacza konto założone i posiadane przez Użytkownika w serwisie internetowym o nazwie Facebook, udostępnianym przez Facebook, Inc. z siedzibą w Kalifornii (Stany Zjednoczone Ameryki) pod adresem internetowym http://www.facebook.com.

  20. Transakcja płatnicza – oznacza transfer środków pieniężnych od Kupującego do wskazanego przez Kupującego Sprzedawcy lub Sprzedawców (w przypadku zamówień na Towary oferowane przez różnych Sprzedawców) tytułem zapłaty Kwoty Transakcji.

  21. Zlecenie płatnicze – oznacza oświadczenie Kupującego skierowane do Operatora płatności zawierające polecenie wykonania Transakcji płatniczej.

  22. Kwota Transakcji – oznacza cenę Towaru/Towarów i koszty dostawy tego Towaru/tych Towarów do Kupującego, z zastrzeżeniem postanowień punktu V.6 Regulaminu.

  23. Dni robocze - oznaczają dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  24. Rabat – oznacza upust cenowy przyznany Kupującemu przez Sprzedawcę, który w zależności od treści oświadczenia dotyczącego tego upustu może być procentowy lub kwotowy, obejmować wszystkie lub określone Towary Sprzedawcy, zostać udzielony Kupującemu do wykorzystania wyłącznie w określonym czasie (okres ważności Rabatu), być wykorzystany jednokrotnie (w odniesieniu do danego Towaru lub danej Transakcji) lub wielokrotnie (w odniesieniu do danych Towarów lub danych Transakcji), a także zostać udzielony pod warunkiem dokonania Transakcji o określonej Kwocie Transakcji.

  25. Kod rabatowy – oznacza kod w postaci ciągu cyfr, liter lub/i innych znaków, umożliwiający Kupującemu realizację uprawnienia wynikającego z przyznanego Rabatu.

  26. Zamówienie specjalne Towaru – oznacza zamówienie Towaru z Nadrukiem, którego cena i koszty dostawy do Użytkownika zostały określone przez Sprzedawcę po złożeniu zapytania o Towar przez Użytkownika, poprzez przesłanie Użytkownikowi przez Sprzedawcę indywidualnej wyceny Towaru i kosztów dostawy tego Towaru do Użytkownika.

 3. Zasady ogólne korzystania z Serwisu trzyszopy.pl

  1. Serwis trzyszopy.pl umożliwia Sprzedawcom zamieszczenie i rozpowszechnianie informacji handlowych Sprzedawców, zaproszenie Kupujących do składania ofert nabycia Towarów od Sprzedawców (ofert zawarcia Transakcji) oraz zawieranie Transakcji z Kupującymi za pomocą Platformy informatycznej Serwisu trzyszopy.pl.

  2. Serwis trzyszopy.pl umożliwia Kupującemu zapoznanie się z informacjami handlowymi Sprzedawców, złożenie Sprzedawcy oferty nabycia Towaru od Sprzedawcy (oferty zawarcia Transakcji) oraz zawarcie Transakcji za pomocą Platformy informatycznej Serwisu trzyszopy.pl, a także założenie i posiadanie Konta w Serwisie trzyszopy.pl w tym celu oraz zamówienie i otrzymywanie Newslettera.

  3. Użytkownik korzysta z Usługi Favore.pl za pomocą Platformy informatycznej Serwisu trzyszopy.pl, w szczególności Formularzy udostępnionych w Serwisie trzyszopy.pl. Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól Formularzy przeznaczonych do korzystania z Usługi Favore.pl, chyba że pole to jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne). Treści wpisywane przez Użytkowników do Formularzy mogą zawierać taką ilość znaków (wraz ze spacjami i znakami przestankowymi), jaka jest możliwa do wpisania w Formularzu.

  4. Użytkownik zobowiązany jest do podawania w Formularzach wyłącznie prawdziwych i prawidłowych danych osobowych. Osobą odpowiedzialną za prawdziwość i prawidłowość danych osobowych udostępnionych w Formularzach jest wyłącznie Użytkownik. Podanie danych osobowych niezgodnych z prawdą lub nieprawidłowych uprawnia Favore.pl do zaprzestania świadczenia Usługi Favore.pl Użytkownikowi.

  5. Informacje handlowe Sprzedawców są zamieszczane i rozpowszechniane w Serwisie trzyszopy.pl w imieniu własnym, na rzecz i na odpowiedzialność Sprzedawców. Favore.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji handlowych Sprzedawców, w szczególności za aktualność, pełność, rzetelność lub/i zgodność ze stanem faktycznym lub prawnym jakichkolwiek danych, informacji lub/i opisów dotyczących Towarów.

  6. Favore.pl nie oferuje i nie sprzedaje Towarów prezentowanych w Serwisie trzyszopy.pl oraz nie jest stroną Transakcji zawieranych za pomocą Platformy informatycznej Serwisu trzyszopy.pl, a Usługa Favore.pl ogranicza się jedynie do udostępnienia powierzchni (strony internetowe i przestrzeń serwerowa) i zespołu rozwiązań informatycznych umożliwiających zapoznanie się przez Użytkowników z informacjami handlowymi Sprzedawców oraz zawieranie umów sprzedaży pomiędzy Kupującymi i Sprzedawcami. Umowa sprzedaży Towarów prezentowanych w Serwisie trzyszopy.pl (Transakcja) zawierana jest bezpośrednio pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym.

  7. Favore.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę, za sposób jej wykonania przez Sprzedawcę, za niezgodność Towaru z zawartą Transakcją, za bezpieczeństwo, jakość, wady i legalność Towarów Sprzedawców, z tytułu rękojmi i gwarancji dotyczącej Towarów oraz za szkody poniesione przez Kupującego lub Sprzedawcę na skutek zawarcia, przebiegu, wykonania lub niewykonania Transakcji.

  8. Użytkownik może wyszukiwać, przeglądać i zapoznawać się z informacjami handlowymi Sprzedawców prezentowanymi i rozpowszechnianymi w Serwisie trzyszopy.pl bez konieczności udostępniania jakichkolwiek danych osobowych i zakładania Konta w Serwisie trzyszopy.pl.

  9. Użytkownik może zamówić i korzystać z Newslettera w Serwisie trzyszopy.pl z jednoczesnym założeniem i korzystaniem z Konta w Serwisie trzyszopy.pl lub bez założenia takiego Konta w Serwisie trzyszopy.pl.

  10. Użytkownik zamawia otrzymywanie Newslettera:
   1. za pomocą Formularza założenia Konta w Serwisie trzyszopy.pl, lub
   2. za pomocą odrębnego Formularza przeznaczonego do zamówienia Newslettera, lub
   3. poprzez aktywowanie („kliknięcie”) odpowiedniego pola (checkboxu) znajdującego się w Koncie Użytkownika w Serwisie trzyszopy.pl, dotyczącego zamówienia Newslettera.

  11. Warunkiem zamówienia Newslettera przez Użytkownika w sposób określony w punkcie III.10.a) i III.10.b) Regulaminu jest udostępnienie Favore.pl adresu poczty elektronicznej Użytkownika w celu otrzymywania Newslettera, zaakceptowanie przez niego postanowień Regulaminu oraz wyrażenie przez niego zgody na otrzymywanie informacji handlowych zawartych w Newsletterze, wysyłanych przez Favore.pl w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób na udostępniony Favore.pl przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, a także potwierdzenie zamówienia Newslettera poprzez aktywowanie („kliknięcie”) Linku aktywacyjnego otrzymanego w liście elektronicznym wysłanym przez Favore.pl do Użytkownika na udostępniony Favore.pl przez niego adres poczty elektronicznej. Warunkiem zamówienia Newslettera przez Użytkownika w sposób określony w punkcie III.10.c) Regulaminu jest wyrażenie przez niego zgody na otrzymywanie informacji handlowych zawartych w Newsletterze, wysyłanych przez Favore.pl w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób na udostępniony Favore.pl przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

  12. Aktywowanie („kliknięcie”) przez Użytkownika Linku aktywacyjnego określonego w punkcie III.11 Regulaminu lub Linku aktywacyjnego dotyczącego założenia Konta w Serwisie trzyszopy.pl, bądź aktywowanie („kliknięcie”) odpowiedniego pola (checkboxu) znajdującego się w Koncie Użytkownika w Serwisie trzyszopy.pl dotyczącego zamówienia Newslettera oznacza zawarcie przez Użytkownika z Favore.pl, w formie elektronicznej i w języku polskim, umowy o korzystanie z Newslettera, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie. Umowa o korzystanie z Newslettera w Serwisie trzyszopy.pl zawierana jest pomiędzy Favore.pl i Użytkownikiem na czas nieoznaczony. Użytkownik może odstąpić od Umowy na korzystanie z Newslettera w terminie 14 dni od daty aktywowania Newslettera. by zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu na adres do kontaktów podany przez Favore.pl. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Favore.pl o utracie prawa odstąpienia od umowy, tj. z chwilą aktywacji Newslettera.

  13. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o korzystanie z Newslettera w Serwisie trzyszopy.pl (zrezygnować z otrzymywania Newslettera w Serwisie trzyszopy.pl) w każdym czasie, poprzez aktywowanie („kliknięcie”) odpowiedniego pola (checkboxu) znajdującego się w Koncie Użytkownika w Serwisie trzyszopy.pl lub aktywowanie („kliknięcie”) Linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści Newslettera, z zastrzeżeniem postanowień IV.5 Regulaminu. Ponowne aktywowanie („kliknięcie”) przez Użytkownika odpowiedniego pola (checkboxu) znajdującego się w Koncie Użytkownika w Serwisie trzyszopy.pl, dotyczącego korzystania z Newslettera, oznacza zawarcie przez Użytkownika z Favore.pl, w formie elektronicznej i w języku polskim, umowy o korzystanie z Newslettera na czas nieoznaczony, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

  14. Favore.pl może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o korzystanie z Newslettera z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn, z zastrzeżeniem postanowień IV.6 Regulaminu.

  15. Treści Newsletterów podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.). Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z treści Newsletterów w żadnym innym celu, niż tylko zapoznanie się z ich treścią.

  16. Serwis trzyszopy.pl umożliwia Użytkownikom powiązanie Konta w Serwisie trzyszopy.pl z Kontem Facebook Użytkownika w celu umożliwienia Użytkownikowi logowania się do Konta w Serwisie trzyszopy.pl za pomocą Konta Facebook Użytkownika. Powiązanie Konta w Serwisie trzyszopy.pl z Kontem Facebook Użytkownika następuje wyłącznie na skutek czynności dokonanych przez Użytkownika za pomocą aplikacji udostępnionej Użytkownikowi w Platformie informatycznej Serwisu trzyszopy.pl oraz nie jest związane z udostępnieniem Favore.pl hasła dostępowego do Konta Facebook Użytkownika. Powiązanie Konta w Serwisie trzyszopy.pl z Kontem Facebook Użytkownika nie wiąże się z połączeniem obu tych Kont oraz Usługi Favore.pl z usługami świadczonymi przez Facebook, Inc. w Kalifornii (Stany Zjednoczone Ameryki) ani w zakresie faktycznym ani prawnym, co oznacza w szczególności, że Usługa Favore.pl świadczona jest przez Favore.pl, a usługi związane z posiadaniem Konta Facebook świadczone są przez Facebook, Inc. w Kalifornii oraz że Favore.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub/i zaniechania Facebook, Inc. w Kalifornii podjęte w stosunku do Użytkownika. W celu powiązania Konta w Serwisie trzyszopy.pl z Kontem Facebook Użytkownika, Favore.pl nie przekazuje Facebook, Inc. w Kalifornii żadnych danych osobowych Użytkownika oraz hasła dostępowego Użytkownika do jego Konta w Serwisie trzyszopy.pl. Powiązanie Konta w Serwisie trzyszopy.pl z Kontem Facebook Użytkownika nie wymaga udostępnienia przez Użytkownika takiego samego zakresu oraz takich samych danych osobowych w obu tych Kontach.

  17. Kupującym mogą być przyznawane Rabaty przez Sprzedawców. Kupujący korzysta z Rabatów i Kodów rabatowych zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie oraz informacjach i oświadczeniach dotyczących Rabatów i Kodów rabatowych, a także w odniesieniu do Transakcji zawieranych ze Sprzedawcami, którzy przyznali Kupującym Rabaty.

  18. Favore.pl informuje Kupujących o przyznanych Kupującym przez Sprzedawców Rabatach w szczególności w formie korespondencji elektronicznej kierowanej do Kupujących (przykładowo w Newsletterze), za pomocą stron internetowych Serwisu trzyszopy.pl, Portalu Favore.pl lub serwisów internetowych Favore.pl lub/i poprzez ogłoszenia w prasie, radiu i telewizji.

  19. Kupujący może wykorzystać Kod rabatowy wyłącznie podczas składania zamówienia na Towar za pomocą Platformy informatycznej Serwisu trzyszopy.pl, poprzez wpisanie Kodu rabatowego w odpowiednim polu Formularza zamówienia Towaru. Po prawidłowym wpisaniu Kodu rabatowego w Formularzu zamówienia Towaru, Kwota Transakcji zostanie pomniejszona o wartość wynikającą z udzielonego Kupującego Rabatu. Rabat obejmie Towary znajdujące się w Formularzu zamówienia Towaru, w stosunku do których Sprzedawcy przyznali Rabat Kupującemu.

  20. Kod rabatowy zostaje wykorzystany z chwilą złożenia przez Kupującego zamówienia na Towar, co oznacza, że w przypadku, gdy Kupujący nie dokończy składania zamówienia na Towar będzie mógł wykorzystać Kod rabatowy w późniejszym terminie, o ile nie upłynął okres ważności Kodu rabatowego.

  21. Kupujący nie są uprawnieni do korzystania z treści informacji handlowych Sprzedawców w żadnym innym celu, niż tylko zapoznanie się z ich treścią i zawarcie Transakcji.

  22. W związku z tym, że Użytkownik sam dokonuje wyboru Nadruku na Towar i określa w ten sposób właściwości Towaru w zamówieniu na Towar, w oparciu o przepis art. 10 ustęp 3 ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz.U. z 2012 r., nr 1225), Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Transakcji (umowy sprzedaży Towarów) zawartej za pomocą Platformy informatycznej Serwisu trzyszopy.pl określone w przepisie art. 7 ustęp 1 ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz.U. z 2012 r., nr 1225).

  23. Nadruki na Towarach będących odzieżą wykonywane są w technologii DTG lub sitodruku, o ile w informacjach handlowych Sprzedawcy nie zaznaczono inaczej oraz z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego niniejszego punktu Regulaminu. Nadruki na Towarach będących odzieżą wykonywane w ramach Zamówień specjalnych wykonywane są w technologii sitodruku, o ile nie zaznaczono inaczej.

  24. Wielkość Nadruku na Towarze jest określana w informacjach handlowych Sprzedawców zamieszczonych i prezentowanych w Serwisie trzyszopy.pl.

  25. Wygląd Nadruku na Towarze będącym odzieżą prezentowany jest w Serwisie trzyszopy.pl na Towarze w rozmiarze określanym jako „S”. Wielkość Nadruku na Towarze będącym odzieżą jest taka sama dla Towarów będących odzieżą w różnych rozmiarach. Mając powyższe na względzie, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że powierzchnia Towarów będącym odzieżą w rozmiarze określanym jako „S” będzie pokryta Nadrukiem w większej części (większym zakresie) niż powierzchnia Towarów będącym odzieżą w innych (większych) rozmiarach.

  26. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że z przyczyn technicznych i technologicznych oraz w zależności od rodzaju materiału, z którego wykonany jest Towar, wygląd graficzny Nadruku zamieszczony w Serwisie trzyszopy.pl i widziany przez Użytkownika na monitorze urządzenia końcowego Użytkownika (np. komputerze, telefonie komórkowym) może się różnić od tego, który został nadrukowany na Towarze, co w szczególności dotyczyć może intensywności kolorów Nadruku lub widoczności poszczególnych elementów Nadruku.

  27. Przy wyborze Nadruku na Towar, Użytkownik może korzystać z następujących Nadruków:
   1. udostępnionych do wyboru Użytkownikowi w Serwisie trzyszopy.pl;
   2. pozyskanych samodzielnie przez Użytkownika i dostarczonych Sprzedawcy za pomocą Platformy informatycznej Serwisu trzyszopy.pl;
   3. wykonanych samodzielnie przez Użytkownika za pomocą specjalnego oprogramowania udostępnionego Użytkownikowi w tym celu w Serwisie trzyszopy.pl, zgodnie z instrukcjami określonymi na stronach internetowych Serwisu trzyszopy.pl.

  28. Nadruki pozyskane samodzielnie przez Użytkownika, określone w punkcie 27.b) Regulaminu, powinny spełniać warunki i wymogi określone w Regulaminie oraz na stronach internetowych Serwisu trzyszopy.pl, w szczególności odnośnie plików elektronicznych zawierających te Nadruki.

  29. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Nadruków określonych w punkcie 27.a) Regulaminu oraz Nadruków wykonanych za pomocą oprogramowania określonego w punkcie 27.c) Regulaminu wyłącznie dla własnego użytku osobistego oraz w celu zawarcia Transakcji za pomocą Platformy informatycznej Serwisu trzyszopy.pl.

  30. Z chwilą złożenia – odpowiednio – zamówienia na Towar lub Zamówienia specjalnego Towaru, Użytkownik korzystający z Nadruków określonych w punkcie 27.b) i 27.c) Regulaminu upoważnia Sprzedawcę do użycia Nadruków na Towarach zamówionych przez Użytkownika.

  31. Użytkownik korzystając z Nadruków określonych w punkcie 27.b) Regulaminu zobowiązany jest posiadać wszelkie prawa do tych Nadruków w zakresie umożliwiającym ich użycie jako Nadruki na Towarach. Użytkownik zobowiązany jest dopełnić wszelkich czynności wymaganych prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych do korzystania z Nadruków dla celów ich nadrukowania na Towarach. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie Favore.pl lub Sprzedawca z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich (w tym organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi) związanych z naruszeniem praw autorskich, praw pokrewnych lub jakichkolwiek innych praw do Nadruków pozyskanych przez Użytkownika, określonych w punkcie 27.b) Regulaminu.

  32. Favore.pl nie ponosi odpowiedzialności za Nadruki określone w punkcie 27.b) i 27.c) Regulaminu. Użytkownik korzysta z Nadruków określonych w punkcie 27.b) i 27.c) Regulaminu we własnym imieniu, na własną rzecz i na własną odpowiedzialność.

 4. Warunki korzystania z Serwisu trzyszopy.pl.

  1. Korzystanie z Usługi Favore.pl przez Kupującego jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Kupujący jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (przedsiębiorcy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie jest pobierane przez Favore.pl i nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z Usługi Favore.pl. Kupujący dokonuje ponadto zapłaty Kwoty Transakcji za Towar nabyty od Sprzedawcy, przy czym płatność ta nie jest pobierana przez Favore.pl i nie jest związana z korzystaniem przez Kupującego z Usługi Favore.pl.

  2. Kupujący może korzystać z Usługi Favore.pl wraz z jednoczesnym założeniem i korzystaniem z Konta w Serwisie trzyszopy.pl lub bez założenia i korzystania z takiego Konta. W przypadku Kupujących nie posiadających Konta w Serwisie trzyszopy.pl, zawarcie każdej Transakcji wiązać się będzie dla Kupującego z koniecznością każdorazowego wypełniania Formularza zamówienia Towaru w zakresie danych osobowych Kupującego. W przypadku Kupujących posiadających Konto w Serwisie trzyszopy.pl, Formularz zamówienia Towaru zostanie automatycznie uzupełniony o dane osobowe Kupującego zapisane w Koncie Kupującego w Serwisie trzyszopy.pl, przy czym Kupujący może wskazać inny adres dostawy Towarów niż adres Kupującego zapisany w Koncie Kupującego. Kupujący może ponadto dokonać zmiany swoich danych osobowych zapisanych w Koncie Kupującego w Serwisie trzyszopy.pl, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu.

  3. Z zastrzeżeniem zdania następnego niniejszego punktu Regulaminu, założenie Konta w Serwisie trzyszopy.pl wymaga dokonania przez Kupującego łącznie następujących czynności:
   1. prawidłowego wypełnienia Formularza dotyczącego założenia Konta w Serwisie trzyszopy.pl w zakresie określonym przez Favore.pl jako obowiązkowy, w szczególności w zakresie danych osobowych Kupującego i hasła dostępowego do tego Konta;
   2. zaakceptowania postanowień Regulaminu;
   3. wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Favore.pl danych dotyczących korzystania przez Kupującego z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez Favore.pl oraz jej kontrahentów w celach marketingowych;
   4. przesłania wypełnionego Formularza wskazanego w punkcie a) powyżej drogą elektroniczną do Favore.pl poprzez aktywację („kliknięcie”) odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu;
   5. aktywowania („kliknięcia”) Linku aktywacyjnego otrzymanego w liście elektronicznym wysłanym przez Favore.pl do Kupującego na udostępniony Favore.pl przez Kupującego adres poczty elektronicznej w celu potwierdzenia założenia Konta w Serwisie trzyszopy.pl.

   Serwis trzyszopy.pl umożliwia Kupującemu założenie Konta w Serwisie trzyszopy.pl przy użyciu danych osobowych Kupującego zapisanych w jego Koncie Facebook i powiązanie założonego Konta w Serwisie trzyszopy.pl z Kontem Facebook Kupującego w celu umożliwienia Kupującemu późniejszego logowania się do Konta w Serwisie trzyszopy.pl za pomocą i przy użyciu Konta Facebook Kupującego. Przekazanie Favore.pl danych osobowych Kupującego zapisanych w jego Koncie Facebook dla potrzeb założenia Konta w Serwisie trzyszopy.pl oraz powiązanie utworzonego Konta w Serwisie trzyszopy.pl z Kontem Facebook Kupującego następuje wyłącznie na skutek czynności dokonanych przez Kupującego za pomocą aplikacji udostępnionej Kupującemu w Platformie informatycznej Serwisu trzyszopy.pl oraz nie jest związane z udostępnieniem Favore.pl hasła dostępowego do Konta Facebook Kupującego. Zakres danych osobowych zapisanych w Koncie Facebook, które Kupujący przekazuje Favore.pl jest wskazany Kupującemu w aplikacji określonej w zdaniu poprzednim, przed przekazaniem przez Kupującego jego danych osobowych do Favore.pl. Założenie Konta w Serwisie trzyszopy.pl przy użyciu danych osobowych Kupującego zapisanych w jego Koncie Facebook oraz powiązanie Konta w Serwisie trzyszopy.pl z Kontem Facebook Kupującego nie wiąże się z połączeniem Konta Facebook Kupującego z Kontem Kupującego w Serwisie trzyszopy.pl oraz Usługi Favore.pl z usługami świadczonymi przez Facebook, Inc. w Kalifornii (Stany Zjednoczone Ameryki) ani w zakresie faktycznym ani prawnym, co oznacza w szczególności, że Usługa Favore.pl świadczona jest przez Favore.pl, a usługi związane z posiadaniem Konta Facebook świadczone są przez Facebook, Inc. w Kalifornii oraz że Favore.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub/i zaniechania Facebook, Inc. w Kalifornii podjęte w stosunku do Kupującego. W celu założenia Konta w Serwisie trzyszopy.pl przy użyciu danych osobowych Kupującego zapisanych w jego Koncie Facebook oraz powiązania założonego Konta w Serwisie trzyszopy.pl z Kontem Facebook Kupującego, Favore.pl nie przekazuje Facebook, Inc. w Kalifornii żadnych danych osobowych Kupującego oraz hasła dostępowego Kupującego do jego Konta w Serwisie trzyszopy.pl. Powiązanie Konta w Serwisie trzyszopy.pl z Kontem Facebook Kupującego nie wymaga udostępnienia przez Kupującego takiego samego zakresu oraz takich samych danych osobowych w obu tych Kontach, co oznacza w szczególności, że po założeniu Konta w Serwisie trzyszopy.pl przy użyciu danych osobowych Kupującego zapisanych w jego Koncie Facebook, Kupujący może dokonać zmiany swoich danych osobowych w każdym czasie, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu. Przekazanie przez Kupującego danych osobowych Kupującego zapisanych w jego Koncie Facebook, zastępuje konieczność wypełnienia przez Kupującego Formularza dotyczącego założenia Konta w Serwisie trzyszopy.pl, określonego w podpunkcie a) niniejszego punktu Regulaminu, w zakresie danych osobowych Kupującego przekazanych za pośrednictwem Konta Facebook Kupującego.

  4. Aktywowanie („kliknięcie”) przez Kupującego Linku aktywacyjnego określonego w punkcie IV.3.e) Regulaminu oznacza zawarcie przez Kupującego z Favore.pl, w formie elektronicznej i w języku polskim, umowy o korzystanie z Konta w Serwisie trzyszopy.pl na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie. Umowa wskazana w zdaniu poprzednim zawarta zostaje na czas nieoznaczony. . Użytkownik może odstąpić od umowy o korzystanie z Konta w terminie 14 dni od daty aktywowania Konta. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu na adres do kontaktów podany przez Favore.pl. Użytkownik nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Favore.pl o utracie prawa odstąpienia od umowy, tj. z chwilą udostępnienia Konta.

  5. Kupujący może wypowiedzieć umowę o korzystanie z Konta w Serwisie trzyszopy.pl (zrezygnować z posiadania i korzystania z Konta w Serwisie trzyszopy.pl) w każdym czasie, z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, poprzez aktywowanie („kliknięcie”) w Formularzu Konta w Serwisie trzyszopy.pl pola dotyczącego usunięcia Konta Kupującego z Serwisu trzyszopy.pl (jeżeli taka funkcjonalność zostanie udostępniona Kupującemu w Koncie Kupującego) lub poprzez przesłanie do Favore.pl, w formie elektronicznej, stosownego oświadczenia Kupującego o wypowiedzeniu Favore.pl umowy o korzystanie z Konta w Serwisie trzyszopy.pl. Oświadczenie Kupującego powinno zawierać jego dane osobowe udostępnione w Koncie w Serwisie trzyszopy.pl oraz powinno zostać wysłane z adresu poczty elektronicznej udostępnionego Favore.pl przez Kupującego w Koncie Kupującego w Serwisie trzyszopy.pl. Wypowiedzenie umowy o korzystanie z Konta w Serwisie trzyszopy.pl oznacza jednoczesne wypowiedzenie przez Kupującego umowy o korzystanie z Newslettera w Serwisie trzyszopy.pl. Favore.pl informuje, że wypowiedzenie przez Kupującego umowy o korzystanie z Konta w Serwisie trzyszopy.pl będzie się wiązało z utratą przez Kupującego, z chwilą upływu okresu wypowiedzenia, dostępu do informacji wymienionych w punkcie IV.8 Regulaminu za pomocą Konta w Serwisie trzyszopy.pl.

  6. Favore.pl może wypowiedzieć Kupującemu umowę o korzystanie z Konta w Serwisie trzyszopy.pl w każdym czasie, z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn. Wypowiedzenie umowy o korzystanie z Konta w Serwisie trzyszopy.pl oznacza jednoczesne wypowiedzenie przez Favore.pl umowy o korzystanie z Newslettera w Serwisie trzyszopy.pl.

  7. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta w Serwisie trzyszopy.pl po zalogowaniu się do tego Konta za pomocą Loginu i hasła dostępowego.

  8. Konto w Serwisie trzyszopy.pl umożliwia Kupującemu gromadzenie następujących informacji dotyczących zawartej przez Kupującego Transakcji:
   1. rodzaj Towaru i Nadruku, jego ilość i łączna Kwota Transakcji,
   2. inne informacje charakteryzujące Towar,
   3. data zawarcia Transakcji,
   4. dane Sprzedawcy,
   5. status Transakcji będący informacją o przebiegu realizacji zamówienia Towaru.

  9. Konto w Serwisie trzyszopy.pl prezentuje Kupującemu informacje o zawartej przez Kupującego Transakcji przez okres co najmniej 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem punktu IV.10 Regulaminu. Po upływie okresu wskazanego w zdaniu poprzednim, informacje o zawartej przez Kupującego Transakcji nie będą prezentowane Kupującemu w Koncie Kupującego w Serwisie trzyszopy.pl.

  10. W przypadku wypowiedzenia umowy o korzystanie z Konta w Serwisie trzyszopy.pl przez którąkolwiek ze stron umowy, informacje o zawartej przez Kupującego Transakcji prezentowane będą w Koncie Kupującego wyłącznie do dnia obowiązywania umowy (upływu okresu wypowiedzenia).

  11. Kupujący nieposiadający Konta w Serwisie trzyszopy.pl uzyskuje dostęp do informacji dotyczących zawartej przez Kupującego Transakcji (wymienionych w punkcie IV.8 Regulaminu) w potwierdzeniu złożenia zamówienia Towaru oraz w potwierdzeniu zawarcia Transakcji, określonym w punkcie V.17 i V.18 Regulaminu.


 5. Zawieranie Transakcji i dokonywanie płatności za Towar.

  1. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Transakcje pomiędzy Kupującymi i Sprzedawcami mogą być zawierane za pomocą Platformy informatycznej Serwisu trzyszopy.pl przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia, z zastrzeżeniem punktu V.9 Regulaminu.

  2. Transakcja pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą jest zawierana i wykonywana na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, w warunkach sprzedaży Towarów zamieszczonych w informacjach handlowych Sprzedawców oraz zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku Zamówień specjalnych Towaru, Transakcja pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą jest zawierana i wykonywana na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, w warunkach sprzedaży Towarów zamieszczonych w informacjach handlowych Sprzedawców, w indywidualnej wycenie Towaru i kosztów dostawy tego Towaru do Użytkownika oraz zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z warunkami sprzedaży Towarów zamieszczonymi w informacjach handlowych Sprzedawcy, zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

  3. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z danymi, informacjami i opisem Towarów, a także warunkami sprzedaży Towarów zamieszczonymi w informacjach handlowych Sprzedawców oraz indywidualnej wycenie Towaru i kosztów dostawy tego Towaru do Użytkownika (w przypadku Zamówień specjalnych Towaru) przed złożeniem Sprzedawcy oferty nabycia Towaru od Sprzedawcy (oferty zawarcia Transakcji). W celu uzyskania od Sprzedawcy indywidualnej wyceny Towaru i kosztów dostawy tego Towaru do Kupującego (w przypadku Zamówień specjalnych Towaru), Kupujący powinien złożyć Sprzedawcy zapytanie o Towar za pomocą odpowiedniego Formularza udostępnionego w Platformie informatycznej Serwis trzyszopy.pl. Sprzedawca przesyła Kupującemu indywidualną wycenę Towaru i kosztów dostawy tego Towaru do Kupującego na udostępniony w tym celu Sprzedawcy przez Kupującego adres poczty elektronicznej Kupującego.

  4. Z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego, Transakcja pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym zawierana jest w formie elektronicznej, wyłącznie w czasie prezentacji informacji handlowych Sprzedawcy w Serwisie trzyszopy.pl oraz według Kwoty Transakcji (cen Towarów i kosztów dostawy Towarów do Kupującego) obowiązujących w chwili złożenia zamówienia Towaru przez Kupującego. W przypadku Zamówień specjalnych Towaru, Transakcja pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym zawierana jest według Kwoty Transakcji określonej przez Sprzedawcę w indywidualnej wycenie Towaru i kosztów dostawy tego Towaru do Użytkownika obowiązującej w chwili złożenia Zamówienia specjalnego Towaru przez Kupującego.

  5. Podana w informacjach handlowych Sprzedawcy w Serwisie trzyszopy.pl cena Towaru jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich, zawierającą podatek od towarów i usług oraz inne podatki w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

  6. Podana w informacjach handlowych Sprzedawcy w Serwisie trzyszopy.pl Kwota Transakcji obejmuje cenę Towaru oraz koszty dostawy Towaru do Kupującego, o ile z informacji handlowych Sprzedawcy wynika, że Kupujący, poza ceną Towaru, ponosi również koszty dostawy Towaru do Kupującego. W przypadku, gdy w informacjach handlowych Sprzedawcy nie wyodrębniono osobno ceny Towaru i kosztów dostawy Towaru do Kupującego, przyjmuje się, że cena Towaru stanowi Kwotę Transakcji.

  7. Pojedyncza Transakcja zawierana przez Kupującego i Sprzedawcę może objąć więcej niż jeden Towar tego Sprzedawcy.

  8. Pojedyncze zamówienie Kupującego może objąć Towary oferowane przez różnych Sprzedawców, przy czym zawarcie Transakcji przez Kupującego następuje z każdym ze Sprzedawców osobno, co w szczególności oznacza, że realizacja zamówienia i dostarczenie Towaru Kupującemu następuje przez każdego Sprzedawcę osobno, na zasadach i warunkach oraz w terminie określonym przez Sprzedawcę (z zastrzeżeniem postanowień punktu V.2 Regulaminu).

  9. Zapłata Kwoty Transakcji za Towar nabywany za pomocą Platformy informatycznej w Serwisie trzyszopy.pl następuje wyłącznie za pośrednictwem Operatora płatności i za pomocą udostępnionych przez niego metod płatności oraz na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przez Operatora płatności, w szczególności w regulaminie Operatora płatności dotyczącym przekazywania płatności za pośrednictwem Operatora płatności.

  10. Kupujący może dokonać zapłaty za Towary oferowane przez różnych Sprzedawców jedną, łączną płatnością, o ile Towary objęte są jednym (tym samym) zamówieniem Kupującego. W takim wypadku, dla łącznej płatności za zamówienie można wybrać tylko jednego Operatora płatności, a Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich środków pieniężnych dla całej – łącznej płatności, a nie tylko poszczególnych Towarów.

  11. Zapłata Kwoty Transakcji za zamówiony Towar powinna nastąpić przez Kupującego w czasie wyznaczonym przez Operatora płatności, liczonym od chwili ostatecznego zatwierdzenia przez Kupującego wyboru Towarów przeznaczonych do nabycia w Formularzu zamówienia Towaru i przekazania przez Kupującego danych dotyczących Transakcji do Operatora płatności, wynoszącym zwykle – w zależności od wyboru metody płatności przez Kupującego – od 15 (piętnastu) minut do 7 (siedmiu) dni.

  12. Kupujący dokonuje wyboru Towaru, który chce nabyć od Sprzedawcy za pomocą internetowego koszyka w Serwisie trzyszopy.pl. Internetowy koszyk w Serwisie trzyszopy.pl umożliwia zapisanie wybranych Towarów przed złożeniem zamówienia Towaru (stworzenie listy Towarów, które Kupujący zamierza nabyć) oraz zliczenie Kwoty Transakcji. Przed złożeniem zamówienia Towaru, Kupujący może zarządzać zawartością internetowego koszyka wedle swojego uznania poprzez dodawanie Towarów do internetowego koszyka lub ich usuwanie z internetowego koszyka, z zastrzeżeniem postanowień punktu V.13 Regulaminu.

  13. Towar oferowany przez Sprzedawcę w Serwisie trzyszopy.pl zostaje zarezerwowany dla Kupującego z chwilą ostatecznego zatwierdzenia wyboru Towarów przeznaczonych do nabycia przez Kupującego. Zarezerwowanie Towaru następuje wyłącznie w celu zapewnienia dostępności Towaru dla Kupującego zainteresowanego jego nabyciem oraz nie zastępuje zamówienia Towaru.

  14. Kupujący składa zamówienie na Towar za pomocą Formularza zamówienia Towaru udostępnionego w Serwisie trzyszopy.pl (drogą elektroniczną). Z chwilą przesłania Formularza zamówienia Towaru za pomocą Platformy informatycznej Serwisu trzyszopy.pl, Kupujący nie może dokonać żadnych zmian w zamówieniu Towaru (w tym w zakresie danych osobowych Kupującego). Wszelkie zmiany danych (w tym danych osobowych) Sprzedawcy lub/i Kupującego w Koncie w Serwisie trzyszopy.pl nie spowodują jednocześnie zmiany danych Sprzedawcy lub/i Kupującego w zamówieniach Towaru przesłanych przez Kupującego za pomocą Platformy informatycznej Serwisu trzyszopy.pl przed dokonaniem zmiany danych.

  15. Formularz zamówienia Towaru składa się z Formularzy składowych udostępnianych i obsługiwanych – odpowiednio – przez Favore.pl lub przez Operatora płatności, służących do:
   1. dokonania wyboru Towarów przeznaczonych do nabycia;
   2. ostatecznego zatwierdzenia wyboru Towarów przeznaczonych do nabycia;
   3. udostępnienia danych osobowych Kupującego (w przypadku Kupujących nieposiadających Konta w Serwisie trzyszopy.pl) lub uzupełnienia danych osobowych o dane osobowe zapisane w Koncie w Serwisie trzyszopy.pl (w przypadku Kupujących posiadających Konto w Serwisie trzyszopy.pl);
   4. wskazania przez Kupującego adresu dostawy Towaru, jeśli ma być inny niż adres zamieszkania lub siedziby Kupującego oraz dokonania wyboru formy dostawy;
   5. wskazania formy dowodu sprzedaży (określenia, czy ma zostać wystawiona Kupującemu faktura, o ile będzie to możliwe z uwagi na formę prawną Sprzedawcy);
   6. udostępnienia dodatkowych, istotnych dla Kupującego, informacji dla Sprzedawcy;
   7. zaakceptowania przez Kupującego postanowień Regulaminu;
   8. przesłania zamówienia Towaru za pomocą Platformy informatycznej Serwisu trzyszopy.pl;
   9. dokonania zapłaty za zamówiony Towar oraz zaakceptowania przez Kupującego postanowień regulaminu Operatora płatności dotyczącego przekazywania płatności za pośrednictwem Operatora płatności.

  16. W celu złożenia zamówienia Towaru i jego przyjęcia przez Sprzedawcę, Kupujący powinien dokonać łącznie wszystkich następujących czynności:
   1. wypełnić prawidłowo wszystkie pola Formularza zamówienia Towaru oznaczone jako obowiązkowe, w szczególności w zakresie danych osobowych;
   2. zaakceptować postanowienia Regulaminu;
   3. przesłać wypełniony Formularz zamówienia Towaru za pomocą Platformy informatycznej Serwisu trzyszopy.pl poprzez aktywowanie („kliknięcie”) odpowiedniego pola znajdującego się w tym Formularzu;
   4. zaakceptować postanowienia regulaminu Operatora płatności dotyczącego przekazywania płatności za pośrednictwem Operatora płatności;
   5. dokonać zapłaty Kwoty Transakcji za zamówiony Towar za pośrednictwem Operatora płatności oraz w czasie przez niego wyznaczonym (zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie V.11 Regulaminu) i za pomocą udostępnionych przez niego metod płatności.

  17. Złożenie przez Kupującego zamówienia Towaru stanowi ofertę Kupującego nabycia Towaru od Sprzedawcy lub Sprzedawców – w przypadku zamówień na Towary oferowane przez różnych Sprzedawców (ofertę zawarcia Transakcji ze Sprzedawcą lub Sprzedawcami) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.). Z chwilą złożenia zamówienia Towaru, Kupujący otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia Towaru wraz z informacją o konieczności potwierdzenia zapłaty Kwoty Transakcji przez Operatora płatności, w formie korespondencji elektronicznej skierowanej na adres poczty elektronicznej Kupującego udostępniony przez niego w Formularzu zamówienia Towaru.

  18. Potwierdzenie przez Operatora płatności zapłaty za Towar jest równoznaczne z przyjęciem oferty Kupującego zawarcia Transakcji przez Sprzedawcę lub Sprzedawców (w przypadku zamówień na Towary oferowane przez różnych Sprzedawców) oraz zawarciem Transakcji pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą lub Sprzedawcami (w przypadku zamówień na Towary oferowane przez różnych Sprzedawców), obejmującej Towary wyszczególnione w zamówieniu Towaru. Z chwilą zawarcia Transakcji, zamówienie Towaru zostaje przekazane do Sprzedawcy lub Sprzedawców (w przypadku zamówień na Towary oferowane przez różnych Sprzedawców), a Kupujący otrzyma potwierdzenie zawarcia Transakcji i dokonania zapłaty Kwoty Transakcji oraz przekazania zamówienia Towaru do Sprzedawcy lub Sprzedawców, w formie korespondencji elektronicznej skierowanej na adres poczty elektronicznej Kupującego udostępniony przez niego w Formularzu zamówienia Towaru. Niedokonanie przez Kupującego łącznie wszystkich czynności wymienionych w punkcie V.16 Regulaminu oraz niepotwierdzenie przez Operatora płatności dokonania zapłaty Kwoty Transakcji oznacza, że zamówienie Towaru nie zostało przyjęte, a Transakcja nie została zawarta.

  19. Dostawa Towaru przez Sprzedawcę do Kupującego – w zależności od woli Kupującego – następuje na udostępniony przez Kupującego adres zamieszkania lub siedziby Kupującego lub na inny adres wskazany przez Kupującego (określany jako adres dostawy). Przesyłka zawierająca Towar dla Kupującego powinna zostać nadana do wysłania przez Sprzedawcę do Kupującego w terminie określonym w informacji handlowej Sprzedawcy w Serwisie trzyszopy.pl.

  20. Kupujący może wskazać jako adres dostawy wyłącznie miejsce, do którego Sprzedawca dostarcza Towary dla Kupujących.

  21. Dostarczenie Towaru Kupującemu następuje za pośrednictwem poczty lub innego podmiotu świadczącego usługi w zakresie dostarczania przesyłek.

  22. Korzystanie z Platformy informatycznej Serwisu trzyszopy.pl oraz dokonywanie zapłaty Kwoty Transakcji za pośrednictwem Operatora płatności nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego, a wszelkie czynności związane z dokonaniem zapłaty Kwoty Transakcji nie mają charakteru czynności bankowych.

  23. Podmiotem wykonującym Transakcje płatnicze określone w Regulaminie jest Operator płatności. Operator płatności świadczy usługi płatnicze przy wykorzystaniu środków technicznych i organizacyjnych posiadanych przez niego w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem internetowym http://www.przelewy24.pl. w przypadku Dialcom24 lub w przypadku Paypal w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem: http://www.paypal.com.

  24. Operator płatności wykonuje Transakcje płatnicze związane z zapłatą Kwoty Transakcji na Zlecenie płatnicze Kupującego złożone z chwilą akceptacji przez Kupującego niniejszego Regulaminu, w oparciu o zasady i warunki określone przez Operatora płatności, w szczególności w regulaminie Operatora płatności dotyczącym przekazywania płatności za pośrednictwem Operatora płatności, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu. Odbiorcą płatności dokonanej przez Kupującego w związku z Transakcją jest Sprzedawca.

  25. Operator płatności nie jest stroną Transakcji zawieranych pomiędzy Kupującymi i Sprzedawcami za pomocą Platformy informatycznej Serwisu trzyszopy.pl. Operator płatności nie jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę, za legalność i wady Towarów oraz za zapewnienie przez Kupujących odpowiednich środków pieniężnych koniecznych do dokonania zapłaty za Towar (za wypłacalność Kupujących).

  26. Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Operatora płatności żadnych opłat z tytułu wykonywania Transakcji płatniczych na Zlecenie płatnicze Kupującego, związanych z zapłatą Kwoty Transakcji.

  27. Zapłata za Towar może być dokonana wyłącznie bezgotówkowo oraz w pieniądzu polskim.

  28. Zapłata za Towar może być dokonana za pomocą jednej z metod płatności udostępnionych Kupującemu przez Operatora płatności, a w szczególności:
   a) kartą płatniczą dopuszczoną przez banki do realizacji płatności elektronicznych w Internecie;
   b) przelewem internetowym bankowości elektronicznej.
   c) oraz w przypadku Operatora Płatności PayPal kartą kredytową dopuszczoną przez banki do realizacji płatności w tym także płatności elektronicznych w Internecie.

  29. Kupujący może dokonywać za pośrednictwem Operatora płatności wyłącznie płatności związanych z dokonaniem zapłaty Kwoty Transakcji za zamówiony Towar.

  30. Niedokonanie przez Kupującego płatności Kwoty Transakcji w terminie wyznaczonym przez Operatora płatności oznacza brak dokonania płatności Kwoty Transakcji za Towar objęty zamówieniem.

  31. Kupujący zostanie poinformowany o braku potwierdzenia przez Operatora płatności dokonania zapłaty za Towar w formie korespondencji elektronicznej skierowanej na adres poczty elektronicznej Kupującego udostępniony przez niego w Formularzu zamówienia Towaru.

  32. W przypadku, gdy Operator płatności z jakichkolwiek powodów nie będzie mógł wykonać Transakcji płatniczej na Zlecenie płatnicze Kupującego, dokona zwrotu kwoty płatności Kupującemu, na warunkach i zasadach określonych przez Operatora płatności.


  33. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.2014.827).Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni doręczenia Towaru na adres dostawy wskazany przez Kupującego. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Kupujący powinien przesłać jednoznacznego oświadczenia na adres kontaktowy podany przez Sprzedawcę lub z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy informatycznej serwisu trzyszopy.pl. Kupujący może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

  34. W celu zachowania termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  35. Kupujący jest zobowiązany do odesłania Towaru na adres Sprzedawcy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu umowy sprzedaży. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, iż poniesie koszty zwrotu rzeczy, Kupujący jest zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru

  36. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia poinformowania przez Kupującego o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru.

  37. Zwrotu płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na inną formę zwrotu.

  38. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje Kupującemu, iż sam odbierze Towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  39. Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w przypadku Towarów niefabrykowanych, wyprodukowanych na odrębne zamówienie Kupującego lub według specyfikacji Kupującego.

 6. Dane osobowe Użytkowników.

  1. Z zastrzeżeniem postanowień punktu III.8 Regulaminu, korzystanie z Usługi Favore.pl, w szczególności założenie Konta w Serwisie trzyszopy.pl, otrzymywanie Newslettera oraz zawarcie Transakcji wymaga udostępnienia przez Użytkownika jego danych osobowych w zakresie określonym i wymaganym przez Favore.pl w Formularzach Serwisu trzyszopy.pl.

  2. Dokonanie zapłaty Kwoty Transakcji przez Użytkownika wymaga udostępnienia przez Użytkownika jego danych osobowych w zakresie określonym i wymaganym przez Operatora płatności.

  3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Favore.pl w celach związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Usługi Favore.pl. W przypadku złożenia przez Użytkownika stosowanych oświadczeń w procesie zakładania Konta w Serwisie trzyszopy.pl, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Favore.pl również w innych celach, określonych w procesie zakładania Konta w Serwisie trzyszopy.pl.

  4. Dane osobowe Użytkownika, który zamówił Newsletter przetwarzane są przez Favore.pl w celach otrzymywania przez Użytkownika informacji handlowych zawartych w Newsletterze, wysyłanych przez Favore.pl w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

  5. Dane dotyczące korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez Favore.pl oraz jej kontrahentów przetwarzane są przez Favore.pl w celach marketingowych.

  6. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), przetwarzanych dla celów określonych w punkcie VI.3, VI.4 i VI.5 Regulaminu, jest Favore.pl.

  7. Favore.pl informuje, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość korzystania z Usługi Favore.pl lub/i zamówienia i otrzymywania Newslettera przez Użytkownika oraz że Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu.

  8. Zgłoszenie żądania zaprzestania przetwarzania przez Favore.pl danych osobowych Użytkownika dla celów korzystania z Usługi Favore.pl lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez Favore.pl oraz jej kontrahentów dla celów marketingowych jest równoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z korzystania z Usługi Favore.pl i wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o świadczenie Usługi Favore.pl z zachowaniem okresu wypowiedzenia obowiązującego Użytkownika określonego w punkcie IV.5 Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień punktu VI.9 Regulaminu. Cofnięcie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, w zakresie określonym w zdaniu poprzednim, wywołuje skutek na dzień upływu okresu wypowiedzenia obowiązującego Użytkownika.

  9. Cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowych zawartych w Newsletterze, wysyłanych przez Favore.pl w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej jest równoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z otrzymywania Newslettera i wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o korzystanie z Newslettera na warunkach określonych w punkcie III.13 Regulaminu. Cofnięcie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych zawartych w Newsletterze jest skuteczne na dzień cofnięcia zgody.

  10. Favore.pl nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie przez Kupującego danych osobowych Sprzedawcy, w szczególności za ich przetwarzanie przez Kupującego dla innych celów niż zawarcie Transakcji pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym.

  11. Korzystanie z Konta w Serwisie trzyszopy.pl, a w szczególności przesłanie do Favore.pl wypełnionego Formularza Serwisu trzyszopy.pl przeznaczonego do założenia Konta w Serwisie trzyszopy.pl, jest równoznaczne z:
   1. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w Formularzu są pełne i zgodne z prawdą;
   2. upoważnieniem Favore.pl do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach związanych z korzystaniem z Usługi Favore.pl;
   3. upoważnieniem Favore.pl do przetwarzania danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez Favore.pl oraz jej kontrahentów w celach marketingowych;
   4. upoważnieniem Favore.pl do przetwarzania danych osobowych Użytkownika także w innych celach niż określony w punkcie b) powyżej – w przypadku złożenia przez Użytkownika stosowanych oświadczeń w Formularzu Serwisu trzyszopy.pl przeznaczonym do założenia Konta w Serwisie trzyszopy.pl;
   5. przyjęciem do wiadomości przez Użytkownika prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu.
    Zamówienie przez Użytkownika Newslettera, a w szczególności przesłanie do Favore.pl wypełnionego Formularza Serwisu trzyszopy.pl przeznaczonego do założenia Konta w Serwisie trzyszopy.pl lub Formularza przeznaczonego do zamówienia Newslettera z zaznaczonym polem (checkboxem) dotyczącym zamówienia Newslettera, bądź aktywowanie („kliknięcie”) odpowiedniego pola (checkboxu) znajdującego się w Koncie Użytkownika w Serwisie trzyszopy.pl dotyczącego zamówienia Newslettera, jest równoznaczne z upoważnieniem Favore.pl do wysyłania Użytkownikowi informacji handlowych zawartych w Newsletterze, w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób, na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

  12. Dane osobowe Kupującego (za wyjątkiem jego hasła do Konta w Serwisie trzyszopy.pl) przekazywane są Operatorowi płatności w celach związanych z wykonaniem Transakcji płatniczych określonych w Regulaminie przez Operatora płatności. Favore.pl nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie przez Operatora płatności danych osobowych Kupującego, w szczególności za ich przetwarzanie do innych celów niż wskazane w zdaniu poprzednim. Przekazanie do Operatora płatności danych osobowych Kupującego następuje zgodnie z następującymi zasadami:
   1. dane osobowe Kupującego (w szczególności jego imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres poczty elektronicznej) przekazywane są do Operatora płatności przez samego Kupującego za pomocą Platformy informatycznej Serwisu trzyszopy.pl (w sposób automatyczny i drogą elektroniczną) poprzez aktywowanie („kliknięcie”) w odpowiednie pole Formularza zamówienia Towaru umożliwiające ostateczne zatwierdzenie wyboru Towarów przeznaczonych do nabycia oraz przejście do części Formularza obsługiwanej przez Operatora płatności i umożliwiającej dokonanie zapłaty Kwoty Transakcji przez Kupującego;
   2. dane osobowe Kupującego przetwarzane są przez Operatora płatności w celach związanych z wykonaniem Transakcji płatniczych określonych w Regulaminie przez Operatora płatności;
   3. dane osobowe Kupującego przekazywane są z chwilą aktywowania („kliknięcia”) przez Kupującego w odpowiednie pole Formularza zamówienia Towaru umożliwiające ostateczne zatwierdzenie wyboru Towarów przeznaczonych do nabycia oraz przejście do części Formularza obsługiwanej przez Operatora płatności i umożliwiającej dokonanie zapłaty Kwoty Transakcji przez Kupującego;
   4. administratorem danych osobowych Kupującego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), przetwarzanych w celach związanych z wykonaniem Transakcji płatniczych określonych w Regulaminie, jest Operator płatności;
   5. przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Operatora płatności odbywa się na warunkach określonych przez Operatora płatności, w szczególności w regulaminie Operatora płatności dotyczącym przekazywania płatności za pośrednictwem Operatora płatności;

   6. realizację uprawnień Kupującego wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) w stosunku do danych osobowych przetwarzanych przez Operatora płatności zapewnia Operator płatności.

  13. Dane osobowe Kupującego (za wyjątkiem jego hasła do Konta w Serwisie trzyszopy.pl) są przekazywane Sprzedawcy w celu wykonania Transakcji zawartej pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą (realizacji zamówienia Towaru). Favore.pl nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego, w szczególności za ich przetwarzanie do innych celów niż wskazane w zdaniu poprzednim. Przekazanie do Sprzedawcy danych osobowych Kupującego następuje zgodnie z następującymi zasadami:
   1. dane osobowe Kupującego (w szczególności jego imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres poczty elektronicznej) przekazywane są do Sprzedawcy przez samego Kupującego za pomocą Platformy informatycznej Serwisu trzyszopy.pl (w sposób automatyczny i drogą elektroniczną) z chwilą złożenia przez Kupującego zamówienia Towaru;
   2. administratorem danych osobowych Kupującego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), przetwarzanych dla celów związanych z wykonaniem Transakcji zawartej pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą (realizacji zamówienia Towaru), jest Sprzedawca;
   3. przetwarzanie danych osobowych Kupujących przez Sprzedawcę odbywa się na warunkach określonych przez Sprzedawcę;
   4. realizację uprawnień Kupującego wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) w stosunku do danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę zapewnia Sprzedawca.

  14. Wypełniając Formularz Serwisu trzyszopy.pl lub w trakcie korzystania z Serwisu trzyszopy.pl, Użytkownik może zostać poproszony przez Favore.pl o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Favore.pl jego danych osobowych w celach marketingowych lub/i w innych celach lub/i wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych. W takim przypadku, Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla takich celów lub/i na otrzymywanie informacji handlowych, mając na względzie następujące okoliczności:
   1. zgoda jest dobrowolna i Favore.pl nie uzależnia możliwości korzystania z Serwisu trzyszopy.pl od jej uzyskania;
   2. Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania;
   3. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Favore.pl danych osobowych lub na otrzymywanie informacji handlowych następuje poprzez aktywowanie („kliknięcie”) odpowiedniego pola (checkboxa) znajdującego się w Formularzu;
   4. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Favore.pl danych osobowych lub na otrzymywanie informacji handlowych jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zgodności udostępnionych danych osobowych z prawdą;
   5. administratorem danych osobowych Użytkownika będzie Favore.pl;
   6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub otrzymywanie informacji handlowych może zostać w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika.

  15. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych obejmuje zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Favore.pl oraz od innych osób. Wysyłanie informacji handlowych może odbywać się w szczególności na adres poczty elektronicznej Użytkownika udostępniony Favore.pl przez Użytkownika.

  16. Favore.pl zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w celu ustalenia, czy są one zgodne z prawdą. Użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia Favore.pl przeprowadzenia weryfikacji wskazanej w zdaniu poprzednim, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu i udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę Favore.pl.

  17. Favore.pl informuje o konieczności podawania w elektronicznych formularzach Operatora płatności wyłącznie aktualnych, prawdziwych i pełnych danych osobowych oraz że udostępnienie przez Użytkownika nieaktualnych, nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych będzie się wiązało z niemożnością wykonania Transakcji płatniczej przez Operatora płatności. Favore.pl informuje ponadto, że Użytkownik może zostać zobowiązany przez Operatora płatności do dokonania wymaganych przez niego czynności weryfikacyjnych dotyczących danych (w tym danych osobowych) Użytkownika.

 7. Prawa i obowiązki Użytkownika.

  1. Favore.pl dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu trzyszopy.pl i Usługi Favore.pl było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Favore.pl nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisu trzyszopy.pl i Usługi Favore.pl. Ponadto oprogramowanie Serwisu trzyszopy.pl i Usługi Favore.pl mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu trzyszopy.pl i Usługi Favore.pl, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to: posiadanie dostępu do Internetu, przeglądarka internetowa Internet Explorer 11.0. lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 28.0. lub wersjach wyższych albo przeglądarka internetowa Chrome 35.0. lub wersje wyższe.

  2. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi Favore.pl, Wprowadzanych przez Favore.pl do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, Favore.pl podaje w Polityce prywatności dostępnej z głównej strony internetowej Portalu Favore.pl oraz z głównej strony internetowej Serwisu trzyszopy.pl.

  3. Bez uprzedniej zgody Favore.pl, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Usługi Favore.pl, ani w całości ani w części.

  4. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu trzyszopy.pl i Usługi Favore.pl, do korzystania z Usługi Favore.pl w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz do niepodejmowania żadnych działań na szkodę Favore.pl oraz innych osób, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych danych osobowych.

  5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi Favore.pl zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i postanowieniami Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie przez Użytkownika z Usługi Favore.pl w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego oraz przeznaczeniem Usługi Favore.pl.

 8. Zakres odpowiedzialności i prawa Favore.pl.

  1. Favore.pl jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu trzyszopy.pl i Usługi Favore.pl, jeżeli jest to spowodowane:
   a) koniecznością naprawy, wymiany, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu komputerowego albo oprogramowania, przy czym Favore.pl dołoży starań, aby przerwy te miały w takim wypadku miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski);
   b) przyczynami niezależnymi od Favore.pl (w szczególności siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

  2. Favore.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji handlowych zawartych w Newsletterze i pochodzących od innych osób niż Favore.pl, w szczególności za treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe Sprzedawców.

  3. Favore.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu komputerowego lub oprogramowania oraz okolicznościami niezależnymi od Favore.pl.

  4. Favore.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi Favore.pl, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Favore.pl jest jednak odpowiedzialna za działania lub zaniechania (jak za własne działanie lub zaniechanie) osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Favore.pl ponosi także odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi Favore.pl, jeżeli odpowiedzialność ta wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady odpowiedzialności Favore.pl określone w niniejszym punkcie Regulaminu obejmują także odpowiedzialność Favore.pl z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.

  5. Favore.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet, w tym za podane w nich jakiekolwiek dane i informacje, a także za skutki skorzystania z tych danych i informacji przez inne osoby.

  6. Favore.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego z Usługi Favore.pl, za korzystanie przez niego z Usługi Favore.pl w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych (w tym danych osobowych).

  7. Favore.pl zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Użytkownika lub/i informacji dotyczących zawieranych przez niego Transakcji uprawnionym na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  8. Favore.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego hasła do Konta w Serwisie trzyszopy.pl. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła do Konta w Serwisie trzyszopy.pl nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Favore.pl lub przyczyn, za które Favore.pl ponosi odpowiedzialności na mocy przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  9. Favore.pl może odmówić świadczenia Usługi Favore.pl, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, w przypadkach niespełniania przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz w wypadkach wynikających z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  10. Favore.pl zastrzega sobie prawo do rozbudowy i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z Usługi Favore.pl, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

  11. Favore.pl zastrzega sobie prawo do zmiany szaty graficznej i układu stron internetowych przeznaczonych do świadczenia Usługi Favore.pl, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

  12. Favore.pl zastrzega sobie prawo do rozbudowy form i zakresu korzystania z Usługi Favore.pl, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

  13. Favore.pl zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania Usługi Favore.pl w każdym czasie, bez konieczności uzasadniania przyczyny rezygnacji, w szczególności z ważnych przyczyn organizacyjnych, technicznych lub/i prawnych. Favore.pl poinformuje o rezygnacji z udostępniania Usługi Favore.pl poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia Favore.pl na stronach internetowych Serwisu trzyszopy.pl.

  14. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy Favore.pl i Użytkownikiem jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Miejscem zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z Serwisu trzyszopy.pl i Usługi Favore.pl jest miejsce, w którym Favore.pl ma siedzibę. Usługi elektroniczne dostępne w Serwisie trzyszopy.pl są świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu, w którym Favore.pl ma siedzibę.

  15. Wszelkie spory wynikające ze stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy Favore.pl i Użytkownikiem niebędącym Konsumentem, w szczególności z wykonania zawartej pomiędzy Favore.pl i Użytkownikiem niebędącym Konsumentem umowy o świadczenie Usługi Favore.pl, podlegają jurysdykcji sądów polskich bez względu na miejsce zamieszkania lub siedziby takiego Użytkownika i będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby Favore.pl.

  16. Wyłącznym źródłem zobowiązań Favore.pl jest Regulamin oraz przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  17. Z zastrzeżeniem postanowień punktu VIII.19 Regulaminu oraz zdania następnego niniejszego punktu Regulaminu, w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, Favore.pl ma prawo do zawieszenia świadczenia Usługi Favore.pl Użytkownikowi (które skutkuje również zablokowaniem (uniemożliwieniem) Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie trzyszopy.pl) lub/i zaprzestania świadczenia Użytkownikowi Usługi Favore.pl (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie Usługi Favore.pl ze skutkiem natychmiastowym). Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami oraz zakresem dokonanego przez Użytkownika naruszenia przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, Favore.pl jest uprawniona do częściowego zawieszenia świadczenia Usługi Favore.pl Użytkownikowi (w określonym zakresie lub bez zablokowania (uniemożliwienia) Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie trzyszopy.pl) lub/i częściowego zaprzestania świadczenia Użytkownikowi Usługi Favore.pl (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie Usługi Favore.pl ze skutkiem natychmiastowym jedynie w części).

  18. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Favore.pl jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Usługi Favore.pl Użytkownikowi w następujących przypadkach:
   1. zgłoszenia przez Użytkownika żądania zaprzestania przetwarzania przez Favore.pl jego danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Usługi Favore.pl lub/i cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Favore.pl danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez Favore.pl oraz jej kontrahentów – z chwilą upływu okresu wypowiedzenia obowiązującego Użytkownika;
   2. udostępnienia Favore.pl przez Użytkownika danych osobowych niezgodnych z prawdą – ze skutkiem natychmiastowym;
   3. niespełniania przez Kupującego postanowień punktu II.3 Regulaminu – ze skutkiem natychmiastowym;
   4. wypowiedzenia Użytkownikowi przez Favore.pl umowy o korzystanie z Konta w Serwisie trzyszopy.pl – z chwilą upływu okresu wypowiedzenia, a w przypadku określonym w punkcie poprzednim Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym;
   5. wypowiedzenia przez Użytkownika Favore.pl umowy o korzystanie z Konta w Serwisie trzyszopy.pl – z chwilą upływu okresu wypowiedzenia;
   6. wypowiedzenia Użytkownikowi przez Favore.pl umowy o korzystanie z Newslettera – z chwilą upływu okresu wypowiedzenia, a w przypadku określonym w punkcie poprzednim Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym;
   7. wypowiedzenia przez Użytkownika Favore.pl umowy o korzystanie z Newslettera – z chwilą wypowiedzenia.

  19. W przypadkach określonych w punkcie VIII.18 podpunkt a) i b) oraz d)-g) Regulaminu, zaprzestanie świadczenia Usługi Favore.pl Użytkownikowi następuje bez powiadomienia o tym Użytkownika. W przypadkach określonych w punkcie VIII.19 podpunkt c) Regulaminu, zaprzestanie świadczenia Usługi Favore.pl Użytkownikowi następuje za powiadomieniem o tym Użytkownika.

  20. W przypadku określonym w punkcie VIII.17 Regulaminu, Favore.pl zawieszając Użytkownikowi świadczenie Usługi Favore.pl w całości lub w części, zawiadamia Użytkownika o zawieszeniu Usługi Favore.pl i zamiarze zaprzestania świadczenia Usługi Favore.pl Użytkownikowi w całości lub w części. Jednocześnie w zawiadomieniu, Favore.pl wzywa Użytkownika do zaprzestania naruszeń przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu oraz udzielenia stosownych wyjaśnień odnośnie tego naruszenia, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania zawiadomienia Favore.pl do Użytkownika. W przypadku nieudzielenia wyjaśnień przez Użytkownika lub braku wiarygodnych wyjaśnień Użytkownika w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania zawiadomienia do Użytkownika lub oczywistego naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu, Favore.pl może zaprzestać świadczenia Usługi Favore.pl Użytkownikowi w całości lub w części, o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym zawiadomieniem.

 9. Korespondencja.

  1. Favore.pl kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z korzystaniem z Usługi Favore.pl na adres poczty elektronicznej udostępniony Favore.pl przez Użytkownika.

  2. Z zastrzeżeniem postanowień punktu VI Regulaminu, Użytkownik powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Usługi Favore.pl za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym trzyszopy.pl/contact, chyba że Favore.pl wskaże Użytkownikowi inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja ma być kierowana.

  3. Favore.pl nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wysłania korespondencji do Użytkownika na skutek podania przez niego błędnego lub nieprawdziwego adresu poczty elektronicznej bądź na skutek utraty przez niego możliwości korzystania z danego adresu poczty elektronicznej i nieudostępnienia Favore.pl nowego adresu poczty elektronicznej, na który korespondencja powinna być kierowana. We wszystkich przypadkach wskazanych w zdaniu poprzednim, korespondencję Favore.pl uważa się za dostarczoną do Użytkownika z dniem wysłania tej korespondencji przez Favore.pl do Użytkownika.

 10. Reklamacje.

  1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Usługi Favore.pl za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym trzyszopy.pl/contact, z zastrzeżeniem postanowień punktu X.4 i X.5 Regulaminu.

  2. Favore.pl rozpatruje reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 (czternaście) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Favore.pl poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Favore.pl o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

  3. Odpowiedź na reklamację Favore.pl kieruje na adres Użytkownika wskazany w punkcie IX.1 Regulaminu.

  4. Reklamacje dotyczące wykonywania Transakcji płatniczych przez Operatora płatności, Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do Operatora płatności w sposób i na warunkach określonych przez Operatora płatności, w szczególności w regulaminie Operatora płatności dotyczącego przekazywania płatności za pośrednictwem Operatora płatności. W przypadku skierowania przez Użytkownika bezpośrednio do Favore.pl reklamacji dotyczącej wykonywania Transakcji płatniczych przez Operatora płatności, Favore.pl przekaże w całości reklamację Użytkownika do Operatora płatności (w tym z danymi osobowymi Użytkownika podanymi w reklamacji), na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez akceptację postanowień Regulaminu.

  5. Favore.pl informuje, że wszelkie reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę, sposobu jej wykonania przez Sprzedawcę, niezgodności Towaru z zawartą Transakcją, bezpieczeństwa, jakości, wad i legalności Towarów, Kupujący powinien kierować bezpośrednio do Sprzedawcy, w sposób i na warunkach określonych przez Sprzedawcę i przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 11. Postanowienia końcowe.

  1. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach internetowych Serwisu trzyszopy.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.

  2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia (opublikowania) na stronie internetowej Serwisu trzyszopy.pl.

  3. Favore.pl zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.

  4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia (opublikowania) na stronie internetowej Serwisu trzyszopy.pl (w szczególności poprzez zamieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu zawierającego zmiany), z zastrzeżeniem zdań następnych niniejszego punktu Regulaminu. Favore.pl zawiadamia o zmianie Regulaminu dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z Usługi Favore.pl w chwili dokonania zmiany Regulaminu) poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu trzyszopy.pl lub/i w Koncie Użytkownika w Serwisie trzyszopy.pl. Zmiany Regulaminu są wiążące dla dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z Usługi Favore.pl w chwili dokonania zmiany Regulaminu) po upływie 14 (czternastu) dni od dokonania przez Favore.pl czynności wskazanych w zdaniu poprzednim niniejszego punktu Regulaminu, w tym zawiadomieniu Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu trzyszopy.pl lub/i w Koncie Użytkownika w Serwisie trzyszopy.pl. Favore.pl może także dodatkowo informować dotychczasowych Użytkowników o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.

  5. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Favore.pl zgodnie z właściwymi w tym zakresie postanowieniami Regulaminu.

  6. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usługi Favore.pl po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami postanowień Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.
ZAŁĄCZNIK do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat [w tym miejscu wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

- Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy umowy dostawy następujących rzeczy umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi

- Data zawarcia umowy/odbioru

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA